bg

Nowe Warpno

Gmina Nowe Warpno położona jest w Województwie Zachodniopomorskim, w jego północno-zachodniej części. Jest jedną z czterech gmin Powiatu Polickiego (29,7 % powierzchni powiatu).

Powierzchnia gminy to 197 km2, z czego samo miasto Nowe Warpno ma 25 km2. Daje jej to 55 pozycję wśród 114 gmin województwa. Zdecydowaną większość gminy zajmują wody Zalewu Szczecińskiego 10 064 ha (51,1 %) i lasy Puszczy Wkrzańskiej 7 488 ha (38 %).

Pod względem ludności gmina zajmuje 114 miejsce w województwie, czyli ostatnie. Jest to najmniej ludna gmina w Polsce. Na obszarach wiejskich gminy żyje około 400 osób. Na jednego mieszkańca gminy przypada około 12 ha.

Gmina sąsiaduje z polskimi gminami: Police (granica lądowa), Świnoujście i Stepnica (w obu przypadkach granica biegnie przez wody Zalewu Szczecińskiego). Ponadto sąsiaduje z niemieckimi gminami powiatu Uecker-Randow.

Jest gminą miejsko-wiejską. Siedziba władz gminnych mieści się w mieście Nowe Warpno, najmniej ludnym mieście Polski. Jest to jedno z najstarszych miast Pomorza Zachodniego. Miasto składa się z dwóch dzielnic: Nowego Warpna - położonego na półwyspie Nowowarpieńskim i Podgrodzia - położonego na Półwyspie Podgrodzkim.

W skład gminy wchodzą dwa sołectwa:

  • Brzózki z miejscowościami Brzózki, Myślibórz Wielki, Myślibórz Mały, Mszczuje, Maszkowo i Popielewo
  • Warnołęka, która jest jedyną miejscowością tego sołectwa. 

Nowe Warpno zachowało średniowieczny układ urbanistyczny. Na uwagę zasługuje ratusz ryglowy z XVII wieku i kościół późnogotycki oraz XVIII kościółek w dzielnicy Karszno.

Ponadto w gminie koło miejscowości Brzózki (Popielewo) znajduje się pałac myśliwski z XIX wieku, otoczony parkiem, w którym znajdują się unikatowe okazy drzew i krzewów.

Atrakcyjność turystyczną gminy stanowi jej położenie: duże akweny wodne i lasy. Warto nadmienić, że wody Zalewu Szczecińskiego nie są jedynymi wodami tej gminy. Oprócz zalewu są tu jeszcze cztery jeziora. Największe Jezioro Nowowarpieńskie, mające bezpośrednie połączenie z zalewem przez dwie cieśniny przy Ptasiej Wyspie (lub jak wolą inni Łysej Wyspie ) oraz trzy jeziora śródleśne: Jezioro Małomyśliborskie i Jezioro Myśliborskie Wielkie oraz Jezioro Piaski. Wody są II i III klasy czystości. Czystość wód Jeziora Nowowarpieńskiego uzależniona jest od czystości Zalewu Szczecińskiego i Bałtyku. Miasto posiada sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków komunalnych, co niewątpliwie wpływa na czystość wód.

Wody Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Nowowarpieńskiego stwarzają doskonałe warunki do uprawiania jachtingu, windsurfingu, kitesurfingu, kajakarstwa.

Występuje tu wiele gatunków ryb, wśród których można wyróżnić takie jak: leszcz, szczupak, płoć, sandacz, okoń, miętus, węgorz, co jest niewątpliwym magnesem dla wędkarzy.

Gmina charakteryzuje się bardzo wysoką lesistością. Lasy należą do kompleksu Puszczy Wkrzańskiej i podlegają nadzorowi Nadleśnictwa Trzebież.

Na uwagę zasługują występujące jeszcze na terenie gminy torfowiska wysokie i przejściowe, fragmenty boru bagiennego oraz słone łąki.

Na większości terenów gminy występują kompleksy leśne roślinności naturalnej i półnaturalnej zlokalizowane na obszarze Puszczy Wkrzańskiej. Zbiorowiskami dominującymi na obszarze Puszczy Wkrzańskiej są bory mieszane, wilgotna subatlantycka dąbrowa, duże powierzchnie zajmują także bory sosnowe, olsy, łęgi olszowe i skrawkami subatlantycki grąd niski.

Lasy obfitują w jagody i grzyby. Bogaty drzewostan sprzyja miłośnikom pieszych wędrówek -szczególnie ostatnio modnego nordic walkingu, konnych lub rowerowych wycieczek. Obfitość zwierzyny spowodowała, że w okolice chętnie przyjeżdżają myśliwi. Na terenie gminy działają dwa koła łowieckie.

Cechą charakterystyczną gminy jest absolutny brak przemysłu, nie funkcjonują tu żadne zakłady, przez co w gminie jest bardzo czyste powietrze.

Położenie gminy wśród lasów Puszczy Wkrzańskiej oraz przy Zalewie Szczecińskim, spowodowało, że gmina ma charakter turystyczny. Przez miasto i okolice prowadzą szlaki turystyczne: czerwony szlak "Puszcza Wkrzańska" oraz zielony Międzynarodowy szlak rowerowy wokół Zalewu Szczecińskiego. Walory turystyczno-krajobrazowe gminy oraz czystość środowiska stwarzają możliwości do rozwoju agroturystyki. Gospodarstwa takie powstają w sołectwach. Zajmują się one m.in. hodowlą koni i udostępniają je chętnym do uprawiania hippiki.

Miasto Nowe Warpno zostało uznane za miejscowość o szczególnych walorach klimatycznych. Klimat ma wybitne cechy klimatu morskiego, co silnie zaznacza się w wilgotności powietrza, znaczną ilością opadów, długotrwałości zim i amplitudach temperatur. Charakteryzuje się dużą różnorodnością i zmiennością: mała amplituda roczna, sezonowa i dzienna temperatur powietrza, duża wilgotność i wietrzność, chłodniejsze lato oraz krótka i łagodna zima.

Na kształtowanie się zjawisk pogodowych niewątpliwy wpływ mają czynniki lokalne, tj. duża ilość wód oraz zwarty obszar leśny Puszczy Wkrzańskiej.

WARTO ZOBACZYĆ
• Ratusz ryglowy z 1697 roku
• nowo wybudowana promenada wraz z wieżą widokową
• kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Nowym Warpnie z XV w.
• kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Warnołęce z XVIII w.
• neorenesansowy pałacyk w Nowym Warpnie z końca XIX w.
• domy szachulcowe z XVIII/XIX w.

Autorzy zdjęć: Magdalena Zagrodzka, Sylwia Gawerska, Przemysław Budziak, Mirosław Tokarski, Michał Niedzielski.